محمد رضا نعمتی

رئیس هیيت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز