محمد کلانی طهرانی

نائب رئییس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز