اهداف شرکت

همانگونه كه هر شركت يا موسسه اي براي موفقيت در اهداف تعيين شده نيازمند تبيين افق و چشم انداز متناسب بر اساس نوع مسووليت و توانايي تعيين شده خود است، شرکت خدماتی شهرک  با سال ها تجربه و كسب دانش و شناسايي چالش هاي فرا روي خود اقدام به تهيه شرحي از نيازهاي اوليه شهرك صنعتي و واحدهاي مستقر در آن نموده و براساس آن اهدافي که در ادامه مي آيد را به عنوان مرجع حركت و فعاليت خود تعيين کرده است.

1-تعميرات، نگهداري و توسعه زيربناهايي كه توسط شركت شهرك ها تكميل و طي توافق نامه اي به شرکت خدماتی تحويل شده است

2-اجراي امور خدماتي و رفاهي كه طبق دفترچه قرارداد في مابين واحدهاي صنعتي و شركت شهرك ها منعقد شده است و طبق قانون به عهده واحدهاي مستقر در شهرك است.

3-تعيين و صدور حق شارژ بر اساس بودجه بندي ساليانه و پيگيري وصول و نظارت مستقيم بر هزينه كرد آن.

4-تعامل با كليه ادارات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي براي انعكاس مشكلات واحدهاي صنعتي و پيگيري براي رفع آنها.

5-تهيه و تصويب آيين نامه هاي اجرايي و ضوابط و مقررات لازم در شهرك صنعتي بزرگ شيراز.

6-بازديد از واحدهاي صنعتي و تشكيل بانك اطلاعاتي واحدها براي ارتباط بين صنايع بزرگ، متوسط و كوچك.

7-اجراي حكميت بين واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي در زمان بروز مشكلات و اختلاف نظر.

8-نظارت بر اجراي پروژه هاي در حال اجرا توسط شركت شهرك ها در شهرك صنعتي بزرگ.

9-تشكيل كميته هاي مختلف و عضويت مديران كارخانجات براي مديريت كارآمد و پيشبرد بهتر امور.

10-برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي براي مديران و پرسنل كارخانجات در جهت ارتقاي دانش عمومي.

11-بررسي پايان نامه هاي دانشگاهي و پژوهش هاي علمي براي مرتبط ساختن ايده هاي نو و قابل اجرا با سرمايه گذاران در جهت ارتقاي صنعت كشور.

12-تشكيل كميته بازرگاني براي بازاريابي فروش و معرفي واحدهاي صنعتي و توليدي در نمايشگاه هاي داخل و خارج از كشور.

13-تشكيل بانك اطلاعاتي اشتغال براي استفاده واحدهاي صنعتي و نيروهاي متخصص جوياي كار.

14-تشكيل كميته هاي مشاوره اي و استخدام كارشناسان مجرب براي ارائه راهنمايي هاي مورد نياز به مديران و واحدهاي صنعتي.