فعاليت هاي انجام شده تاکنون در شهرک صنعتي بزرگ شيراز

فعاليت هاي انجام شده تاکنون در شهرک صنعتي بزرگ شيراز

1- عقد قرارداد با شركت خدماتي  انتظاماتي جهت تامين امنيت و ساماندهي عبور و مرور در شهرك صنعتي.

2- پيگيري نصب آنتن تلفن همراه و افزايش كانال هاي ورودي و خروجي مخابرات.

3- ساخت درمانگاه و استخدام پزشك و بهيار.

4- پيگيري و نامه نگاري هاي فراوان جهت استقرار بخش اورژانس در شهرك صنعتي.

5- تهيه صندوق پستي و كدگذاري واحدها (كدپستي) با همكاري شركت پست.

6- نصب 6 دستگاه كيوسك تلفن درچندين نقطه از شهرك.

7- ساماندهي پيمانكاران حمل مخلوط و ماشين آلات راه سازي.

8- اجراي طرح بيمه تكميلی درمان براي كليه واحدها با همكاري شركت هاي بيمه.

9- افتتاح و راه اندازي شوراي حل اختلاف دادگستري و بررسي حدود 400 مورد شكايت و پروندهي ارسالي.

10- افتتاح و راه اندازي شوراي سازش اداره كار و امور اجتماعي براي رسيدگي به دعاوي في مابين پرسنل كارخانجات و واحدهاي توليدي.

11- توزيع روزنامه و تاسيس دفتر فرهنگي در شهرك صنعتي.

12-  پيگيري تاسيس شعبه اي از بانك تجارت و بانک صنعت و معدن توسعه تعاون و بانک سپه در شهرك صنعتي.

13- جمع آوري زباله هاي خانگي و اداري و حمل و دفن در سايت برمشور.

14-  استخدام پرسنل مجرب و پيگيري مداوم و انتقال ساختمان مديريت شهرک به شرکت خدماتي جهت ارائه خدمات به صنعتگران .

15- مسدود نمودن كليه راه هاي خاكي مرتبط با روستاهاي اطراف شهرك كه باعث نا امني هاي گسترده اي گرديده بود.

16-  پيگيري و نامه نگاري هاي فراوان با شركت ملي گاز براي لوله كشي گاز در فاز 2 شهرك صنعتي.

17- ساماندهي خروج كالا و بار از طريق تهيه برگه خروج متحدالشكل و تحويل به واحدهاي صنعتي.

18- پيگيري مطالبات واحدهاي صنعتي از طريق برگزاري جلسات متعدد با مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي.