مراحل اخذ تسهیلات‏

 اعتبارات وجوه اداره شده از محل طرحهای کمکهای فنی و طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و یا شرکت شهرکهای صنعتی استانی در چارچوب قرارداد عاملیت و ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی طرح تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می گردد.
صنایع اولویت دار تخصیص منابع:
-        صنایع کوچک اولویت داربر اساس اسناد ملی و استانی مرتبط
-        صنایع کو.چک دانش بنیان، های تک ( صنایع نوین) ، صادراتی
-        صنایع کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی و شهرکهای فناوری استان
-        واحد های عضو خوشه های کسب و کار و اجرای شهرکهای فناوری ( مطابق بسته های راهبری مصوب هیات مدیره سازمان)
-        اولویت پرداخت تسهیلات از محل  فنی و اعتباری  با طرحهای صنایع کوچک که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد و طرح های دانش بنیان و های تک می باشد .
-        اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع صرفاً به واحدهای کوچک به بهره برداری رسیده در زمینه نوسازی و تجدید ساختار و رفع عارضه های موجود می باشد.