تصفیه خانه و دیگر امکانات جانبی

تصفيه خانه :

 تصفيه خانه داراي 2 مدول مي باشد، مدول 1 در حال بهره برداري با ظرفيت 2500 متر مکعب در روز که داراي 2 لاگون بي هوازي، متعادل ساز و ته نشين اوليه و 3 لاگون هوادهي مي باشد و مدول 2 در حال  اجرا با ظرفيت 1500 متر مکعب در روز مي باشد.

باسکول :تعداد 2 باسکول 60 تني ديجيتيال

***پوشش تلفن همراه:داراي آنتن اختصاصي BTS , MTN  مي باشد.

نزديکترين فرودگاه:فرودگاه شهيد دستغيبب ، 12 کيلومتر

*** نزديکترين ايستگاه راه آهن :ايستگاه شيراز،35 کيلومتر