‏کمک‌های فنی اعتباری‏

طرح کمکهای فنی و اعتباری :
·        طرحهای صنعتی کوچک اولویت دار از نظر اسناد ملی و استانی با پیشرفت فیزیکی  بیش از70 درصد و طرح حهای دانش بنیان و های تک .
·        واحدهای صنعتی کوچک  فعال و صادراتی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه می باشند.
·      واحدهای فنی و مهندسی و خدمات مشاوره ای و نظایر آن
·        اجزای شهرکهای فناوری دارای مجوز معتبر از دستگاههای ذیربط
·        واحدهای عضو خوشه های کسب و کار