‏صندوق ضمانت سرمایه گذاری‏

سرمایه گذاران و صاحبان محترم صنایع کوچک چنانچه در هنگام اخذ وام از بانک ها و یا موسسات مالی واعتباری برای هریک از موارد زیر دارای کسری وثیقه باشند ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور حمایت از سرمایه ، تولید و کالای ملی می تواند از طریق صدور ضمانت نامه، کسری وثیقه شما را جهت اخذ هرگونه تسهیلات از بانکهای عامل را تامین مینمایند.
-        ایجاد طرح های تولیدی
-        تکمیل طرح حای توسعه ای
-        بهسازی و نوسازی
-        تامین سرمایه درگردش
-        توسعه پیمانکاری های فنی
-        تحقیق وتوسعه
-        خرید فناوری و دانش فنی
-        تامین تجهیزات آزمایشگاهی
-        خرید فناوری و دانش فنی
-        تامین تجهیزات آزمایشگاهی

 کلیه متقاضیان در صورت تمایل می توانند به منظور بهر ه مندی از خدمات این صندوق از طریق درخواست مستقیم (مراجعه حضوری به صندوق و یا دریافت فرم درخواست از وب سایت به آدرس: www.sif-gov.ir و ارسال آن به نمابر 88550740-021) و یا از طریق مراجعه به معاونت صنایع کوچک این شرکت اقدام به تشکیل پرونده نمایید.