مراحل دریافت کارت ورود به مجمع فوق العاده نوبت دوم


به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛ از کلیه مالکان یا نمایندگان قانونی آنها (اعم از تولیدی، خدماتی، انباری و ...) که قصد شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 16/05/96 را دارند (به عنوان کاندیدای هیئت مدیره، کاندیدای حسابرس قانونی و یا شرکت کننده) دعوت به عمل می آید تا 24 ساعت قبل از تاریخ تشکیل مجمع با به همراه داشتن اصل دفترچه قرارداد و اصل کارت ملی به دفتر شرکت خدماتی مراجعه نموده و نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.
**لازم به ذکر است جهت تسریع در برگزاری جلسه مجمع مذکور از ورود افراد بدون ارائه کارت ورود به جلسه جلوگیری به عمل می آید.

بنر مجمع