در مجمع عمومی سالیانه شرکت خدماتی هیئت مدیره جدیدشهرک صنعتی بزرگ شیراز مشخص شدبه گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛ مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 بعلت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز دوشنبه 16 مرداد ماه از ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شهرک صنعتی بزرگ شیراز با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرسان (حسابرسان ذیصلاح)، تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به 1395برگزار گردید.

مجمع عمومی سالیانه شرکت خدماتی با حضور پرشور صنعتگران، ریاست شرکت شهرک های فارس و اعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز آغاز گردید و 23 نفر از صنعتگران نامزد انتخاب هیدت مذیره و 4 شرکت حسابرسی جهت بازرشی شرکت خدماتی شدند.

تصویب ترازنامه سال مالی پس از بررسی و گزارش عملکرد شرکت خدماتی به جلسه بعد موکول گردید و انتخابات هیئت مدیره پس از معرفی کاندیدای هیئت مدیره شروع گردید و در پایان به ترتیب آقایان مهندس باصری از شرکت تیرازیس،مهندس کیانی از شرکت کیان چوب،مهندس مهدی پور از شرکت عایق سازان خاورمیانه، اقای ملک حسین کاظمی و اقای محسن ابراهیمی از شرکت گردشگری کیا از طرف صنعتگران انتخاب گردید و آقای ابوقداره از شرکت دکوران عضو عدل وبدل انتخاب شد.

4 شرکتی حسابرسی موسسه آرین حساب شیراز،موسسه کارای فارس،موسسه آزمون تراز فارس، سید عباس رفیعی(حسابدار رسمی) کاندیدای بازرسی(حسابرسان ذیصلاح) شرکت نمودند که در پایان سید عباس رفیعی توسط صنعتگران انتخاب گردید.

 

م