پیام تشکرهیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به صنعتگران گرامی

 پیام تشکرهیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به صنعتگران گرامی :

 پیام تشکرهیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به صنعتگران گرامی