برگزاری جلسه آموزشی سامانه جامع ثبت شرکت ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی، جلسه آموزشی سامانه جامع ثبت شرکت ها، به منظور رفع و مشکلات شرکتهای خدماتی شهرک های صنعتی استان فارس با حضور کارشناسان ادراه ثبت شرکت های استان فارس برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان شرکت خدماتی شهرک های استان فارس حضور داشتند و جلسه به صورت کارگاهی دنبال گردید و نمایندگان شرکت خدماتی مشکلات ثبتی خود اشاره نمودند.

در پایان مدیرعامل شرکت خدماتی به نمایندگی از هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به رسم پادبود تابلوی به اداره ثبت شرکت های اهدا گردید.

شرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز

جلسه شرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز

مهندس باصری

شرکت خدماتی شهرک صنعتی شیراز