جلسه در راستای پیگیری مشکلات امور مالیاتی صنعتگران