تعمیر خط لوله آب فضای سبز در بلوار صنعت

به گزارش روابط عمومی ، خط لوله آب فضای سبز واقع در بلوار صنعت دچار خرابی گردید که با توجه به گرم شدن هوا و نیاز شدید به آب ، این خطوط لوله تعمیر و مورد استفاده قرار گرفت .

تعمیر خط لوله آب فضای سبز در بلوار صنعت

تعمیر خط لوله آب فضای سبز در بلوار صنعت

تعمیر خط لوله آب فضای سبز در بلوار صنعت