چند درصد از اقتصاد ایران در اختیار دولت است؟

چند درصد از اقتصاد ایران در اختیار دولت است؟ / فرهیختگان

 اقتصاد دولتی شهرک صنعتی