شروع دوره ای طعمه گذاری درسطح شهرک باحضوراقای دکتردهنام ازمرکز بهداشت شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛ شروع دوره ای طعمه گذاری درسطح شهرک با حضوراقای دکتردهنام ازمرکز بهداشت شیراز آغاز گردید.