جلسه با مدیریت سازمان آتش نشانی در راستای تعامل متقابل

بیه گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی جلسه بررسی کارشناسی راهکارهای تهاتر مزین راهبری ایستگاه آتش نشانی شهرک با خدمات متقابل در دفتر مدیریت سازمان آتش نشانی برگزار گردید.