جلسه رفع موانع کاری پرسنل با مدیرعامل شرکت خدماتی


به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،جلسه عمومی شرکت خدماتی با حضور مدیران عامل و كاركنان شرکت در ساعت 16:30 بعد از ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 97/6/26 در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.


در آغاز جلسه مهندس باصری مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در مورد وضعیت اقتصادی جامع ، روند پیش رو شرکت و نسبت به وظایف پرسنل توضیحاتی بیان نمودند.

در ادامه به صورت پرسش و پاسخ  تعدادی از پرسنل شرکت به ارائه گزارش و مشکلات خود پرداختند و مواردی را ذکر نودند.


معاون و مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی

جلسه بامدیرعامل شهرک صنعتی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز