جلسه انتظامات شهرک با مدیرعامل شهرک صنعتی بزرگ شیراز،جهت بالا بردن ضریب امنیتی شهرک

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛ جلسه انتظامات شهرک با مدیرعامل شهرک صنعتی بزرگ شیراز،جهت بالا بردن ضریب امنیتی شهرک در مورخ 4 مهرماه در دفتر مدیریت شهرک برگزار گردید.

مهندس باصری شهرک

مهندس باصری

مهندس باصری و سرهنگ یوسفی

شرکت خدماتی شهرک صنعتی