رفع مشکلات خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی

رفع مشکلات خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی

رفع مشکلات خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به گزارش صنعتگران بلوار دانش در شهرک صنعتی و جلسات حضوری با معاونت شرکت خدماتی ،مشکلات صنعتگران مورد بررسی قرار گرفت و به صورت تیمی واحد فضای سبز و خدماتی موارد مورد نظر را برطرف شد.
در این باره امیرحکمتی افزود: جهت یکپارچکی بیشتر و تسریع در کارها خدمات به صورت گروهی انجام می شود تا کار پایان رسد. مرحله بعدی خیابان پردازش که پاکسازی جداول و هرس درختان صورت گرفته است. 

این مطلب را بازنشر کنید