رفع مشکلات خدماتی صنعتگران شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با توجه به گزارش صنعتگران بلوار دانش در شهرک صنعتی و جلسات حضوری با معاونت شرکت خدماتی ،مشکلات صنعتگران مورد بررسی قرار گرفت و به صورت تیمی واحد فضای سبز و خدماتی موارد مورد نظر را برطرف شد.
در این باره امیرحکمتی افزود: جهت یکپارچکی بیشتر و تسریع در کارها خدمات به صورت گروهی انجام می شود تا کار پایان رسد. مرحله بعدی خیابان پردازش که پاکسازی جداول و هرس درختان صورت گرفته است.