برگزاری جلسات هفتگی گزارش عملکرد پرسنل اداری

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جلسه هفتکی پرسنل اداری در دفتر معاونت شرکت خدمانی برگزار گردید.در این جلسه طبق برنامه ریزی های مدیریت شرکت همه واحد ها گزارش فعالیت های خود را ارئه می دهند.