فعالیت های روزانه فضای سبز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توته به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مدیریت شهرک ،همه قسمت های شهرک توسط واحد بازرسی و معاونت شهرک بررسی خواهد شد و واحد فضای سبز به صورت عملیاتی فعالیت های خود را شروع خواهند کرد .در این راستا گذری از فعالیت های واحد فضای سبز شرکت خدماتی به تصویر کشیده شده است.

ادامه تسطیح واصلاح آبخور وهرس درختان

نظافت خیابان وپیاده رو دانش