آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

به گزارش شهرک صنعتی بزرگ شیراز، 

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شمـاره ثبت 41666 وشناسه ملی 14004833454 می رساند با توجه به عدم به حد نصاب نرسیدن جلسه نوبت اول ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم در روز یکشنبه 97/09/18  رأس ساعت 9 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، میدان دوم ، ساختمان شهرک فناوری ، کدپستی :7158194851 تشکیـل می گردد . لذا از کلیـه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید. 


دستور جلسه:
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 96
2-مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد .