گزارشی بر فعالیت های فضای سبز شرکت خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز مرحله پاک سازی علف های هرز بلوار اصلی شهرک در حال انجام می باشد و با برنامه ریزی صورت گرفته توسط واحد فضای سبز شهرک پرسنل فضای سبز به صورت اکیپ های چند گانه فعالیت های مذکور را انجام می دهند