بازدید معاون اقتصادی وزیر امور خارجه از کارخانه درین سنگ پارسیان

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با هماهنگی های صورت گرفته توسط مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ، از کارخانه درین سنگ پارسیان بازدید به عمل اورد.