برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده /تصویب صورت های مالی منتهی به سال 96

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 18 آذرماه 97 در سالن کنفرانش شهرک فناوری برگزار گردید. در این مجمع صورتهای مالی منتهی به سال 96 تصویب گردید و افزایش تعداد سهام موافقت گردید.

در ادامه شرکت آزمون تراز پارس به مدیریت محمود رضا آموزگار حقیقی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز پس از رای گیری انتخاب گردید.