بازدید میدانی معاونت اجرایی شرکت خدماتی از فعالیت های روزانه فضای سبز شهرک

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید میدانی معاون اجرایی شرکت خدماتی از فعالیت های روزانه فضای سبز شهرک صنعتی بزرگ شیراز انجام گردید و نکاتی جهت خدمت رسانی بیشتر به صنعتگران به پرسنل فضای سبز گوشزد شد.