جلسه توجیهی با نگهبانان مخازن آب و اطلاعات شرکت خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جلسه توجیهی با حضوربرادر پاسدار سروان فرزانه در سالن جلسات شرکت خدماتی برگزار گردید.