آئین رونمایی از سه محصول فناورانه دانش بنیان ساخته شده توسط متخصصین گروه فتکو