بازدید رئیس سازمان شرکت شهرک های صنعتی ایران از شرکت تعاونی فرش ذوالانواری