جلسه هیئت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، جلسه هیئت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز همچون هفته های گذشته در دفتر مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار گردید. در این جلسه به بررسی مشکلات تعدادی از صنعتگران رسیدگی شد و همچنین گزارش و عملکرد انتظامات و حراست شهرک صنعتی بزرگ شیرازمورد بررسی قرار گرفت. 

هیئت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیئت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیئت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیئت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هیئت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز