جلسه آموزشی مسئولین ایمنی و بهداشت کارگاه های مستقر در شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز جلسه آموزشی ایمنی و بهداشت با حضور مسئولین ایمنی شرکت ها و کارگاه های مستقر در شهرک ضنعتی بزرگ شیرازمورخ 24 بهمن ماه در با همکاری اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سالن کنفرانس شهرک فناوری برگزار گردید.