اطلاعیه قطعی آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

بدینوسیله به اطلاع می رسانــد که بعلـت تعمیرات و تعویض سیستم کلکتور اصلی آب ، به ناچار آب کل شهرک صنعتی از ساعت 22 مورخ1397/12/28 تا ساعــت 7 صبـح مورخ 1398/01/04 قطع خواهد شــد .
لذا از تمامی صنعتگــران محترم تقاضــا می گردد نسبت به ذخیره سازی آب در این ایام اقدامات لازم به عمــل آورند .