تلاش های بی وقفه ستاد بحران پیشگیری از سیلاب در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز همزمان با بارش باران و اطلاعیه ستاد بحران شهر شیراز تیم بحران پیشگیری از سیلاب شهرک صنعتی فعالیت خود را آغاز نمود و به صورت شبانه روزی جهت جلوگیری از ورود سیلاب در شهرک صنعتی بزرگ شیراز اقدامات لازم را انجام دادند.

با توجه به فاز بندی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و سرکشی های تیم بحران شهرک سیلاب وارد  فاز 2 و 3 و 4 شده بود که بستن راه های ورودی اب با بیل میکانیکی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به گزارش های صنعتگران تک تک مسیرهای گزارش شده بازگشایی صورت گرفت.

تلاش تیم بحران به صورت شبانه روزی صورت گرفته بود و با توجه به تعویض کلکتور اب میدان سوم شهرک که در 4 روز اول سال صورت گرفته بود ، پرسنل شرکت خدماتی بدون وقفه پس از عملیات امور مشترکین اب جهت پیشگیری از سیلاب اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادندو روز های پر کاری از سال جدید را پشت سر گذاشتند.

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

جلوگیری از سیل در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مهندس باصری مدیریت بحران سیل شهرک صنعتی بزرگ شیراز