ماشین آلات و پرسنل خدماتی و فنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز برای کمک به سیل زدگان محله سعدی شیراز

به گزارش شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، در پی وقوع سیل اخیر شیراز و وارد شدن خسارات ناشی از سیل در محله سعدی، شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز پس از جلوگیری سیلاب به شهرک صنعتی بزرگ شیراز جمعی از پرسنل فنی و صنعتگران شهرک و همچنین، ماشین آلات شهرک صنعتی بزرگ شیراز برای کمک به سیل زدگان محله سعدی شیراز به کار گرفت.

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی

کمک رسانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به محله سعدی