پیگیری شکایات صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در راستای شکایات صنعتگران بابت سد معبر،سوزاندن اشغال های صنعتی و...تذکرات و اخطاریه به شرکت های خاطی به صورت حضوری داده شد.