مرحله دوم سم پاشی درختان و کانال ها در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، معاون اجرایی در این خصوص اظهارکرد: در این مرحله از سم پاشی درختان و کانال های شهرک که آفت های برگ خوار، شته ها و لارو و پشه مانند که در شرایط فعلی آب و هوا تکثیر پیدا می کنند، از بین می روند.

وی یادآور شد: اطلاع رسانی عمومی برای سم پاشی درختان میوه در شهرک از طریق رسانه ها و نصب بنر در سطح شهرک انجام شده است.