لایروبی ، تسطیح پیاده روها و تعویض دال های بتنی توسط خدمات و فضای سبز شهرک صنعتی بزرگ شیراز