نصب درب شیرهای سطح شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، با بررسی های صورت گرفته و پیشگیری از هر اتفاق درب شیر توسط تاسیسات شرکت خدماتی ساخته و نصب گردید.