نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز درخصوص چگونگی نحوه صدور ضمانت نامه بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران  مستقر در شهرکهای صنعتی استان وتسهیل کار آنها با حضور آقای دکتر پناهی عضو هیات مدیره ومعاون فنی و برنامه ریزی و آقای رجبی مسئول صدور ضمانت نامه صندوق در روز پنجشنبه ۶/۲۸ ساعت ۹ صبح در سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز برگزار گردد.

نشست صندوق ضمانت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 نشست مدیران صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با صنعتگران وتولیدکنندگان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

رر