جلسه با مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مورد مشکل تأمین کپسول گاز مایع

به گزارس خبرگزاری شرکت خدماتی ، پیرو مشکل تأمین کپسول و گاز مایع واحدهای صنعتی ، مدیرعامل شرکت خدماتی با مسئولین استان موضوع را مطرح و منتج به تشکیل جلسه ای با حضور جناب آقای بنی کریمی ، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان فارس و مدیران شرکت های بوتان و پرسی گاز در دفتر مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی گردید .