خدمات رسانی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق ثبت نام در دفاتر منتخب پیشخوان دولت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، کلیه کارگران ، کارفرمایان و دیگـر ذی نفعـان قبـل از مراجعـه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعـی شهرستانهـا و دریافت هرگونه خدمات با مراجعـه به یکــی از دفاتـر منتخـب پیشخوان دولت و ارائه کارت ملی ، آدرس کامل و کد پستی اقدام به ثبت نام در سامانه نظام جامع روابط کار و دریافت نام کاربـری و رمز عبور اختصاصی و کد رهگیری نمایند .