برخی موانع تولید در سال جهش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، محسن ابراهیمی عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در یاداشتی در مورد برخی از موانع تولید در سال جهش تولید اینگونه نوشت: اگر بخواهیم در این برهه زمانی حساس و با توجه به شرایط کنونی دنیا که نا بسامانی اقتصادی در آن بیداد می کند ، تداوم رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه کشور را در این سرزمین شاهد باشیم و به بارور شدن فرصتهای بکر اقتصاد کشور معتقد باشیم و بخواهیم برای نیل به این هدف حرکت کنیم چاره ای نداریم جز اینکه تمامی موانع پیش روی تولید ملی را از سر راه برداشته و برای بحرکت درآوردن چرخ های آن ، که از کشاورزی ، معدن و صنعت شروع شده و زنجیره ی وسیع از خدمات را نیز در برمی گیرد ، تمام تلاش خودرا بکار گیریم .
چرا که فقط در این صورت می توانیم به استفاده بهینه از ظرفیتهای غیرقابل انکار اقتصادی ایران زمین امیدوار باشیم.
پس به جای ذکر پرسش و صحبتهای کلیشه ای ، وقت عملگرایی است در جهت جهش تولید فلذا موانع تولید مبایست با صاحب نظران این عرصه حل و فصل گردد.
از جمله پیشنهادات بنده فرهنگسازی توسعه محور  در میان اقشار مختلف بصورت ریشه ای باید شکل گیرد و این مهم باید از طریق رسانه و مطبوعات و نهاد های فراگیر همگانی از کودکی ضرورت کارکردن بدون کم و کاست ، وجدان کاری ، فرهنگ کار ، تولید و فلسفه تولید و زندگی را به عموم افراد جامعه گوشزد و تعمیم دهد.
همچنین قوانینی وضع گردد تا نظام بانکداری کشور مکلف باشد به حرکت در جهت اهداف توسعه ی کشور باشد  و در خدمت توسعه ی تولید ، فلذا طی قانون کلیه تصمیمات و بخشنامه های بانکی جهت اجرایی شدن نیازمند تایید نمایندگان منتخب بخشهای مختلف تولیدی باشد تا اگر موردی در آنها وجود داشت که باهدف توسعه تولید متناقض بود حذف گردد و به اجرای بانکی نرسد. 
همچنین میبایست قوانین بصورتی باشد تا با اخذ تضمینهای محکم از هرگونه انحراف منابع پولی کشور توسط بانکها جلوگیری بعمل اید.
ضمنا طی قانون که ضمانت اجرایی بالا را به همراه داشته باشد ،مدیران و بخشهای اجرایی بانکها باید نسبت به پاسخگویی سریع و بی کم و کاست نسبت به تامین مالی بخش های تولیدی مکلف شوند.
بسیاری از مسائل اجتماعی و سنگ اندازیها و بروکراسی موجود کشور موجب شده که بخش خصوصی نیز نتواند بصورت فعالانه در امر گسترش و بروزآوری تولید سهیم باشد ، در حالیکه باید با انواع امتیازات اجتماعی ، هدایت غاطبه ی افراد جامعه بسمت تولید و در پیش رفتن مشاغل مولد تولید قائل شوند تا جریان جامعه را به سمت مولد واقع شدن سوق دهد؛
متاسفانه عدم وجود قوانین بازدارنده برای کارشکنان تولید و عدم قوانین تشویقی برای مشارکت  هرچه فعالتر بدنه اجتماع در فرایند تولید ملی و عدم وجود امنیت و مالکیت فکری باعث میگردد تا همواره ارائه راهکارهای جدید با ترس همراه شود.
وضع نباید به گونه ای باشد که بسیاری از سازمان های دولتی هریک به فراخور موقعیت و اختیاراتی که دارند قوانین را بنفع خودشان تفسیر کنند و باید قوانین بازدارنده در این مورد وضع گردد.
خلاصه امر بنده بعنوان قطره ای از اقیانوس بیکران صنعت و تولید امیدوارم با برداشته شدن یکایک موانع تولید باهم و بهمت تمام عزیزان فعال و صاحبنظر به هدف غایی و وضع مطلوب برسیم..

گرچه راهیست پر از بیم زما تا بر دوست
رفتن آسان بود از واقف منزل باشی