آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)


به اطلاع کلیه اعضا و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده (نوبت دوم) به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) با همان دستورات قبلی طبق بند 10اساسنامه شرکت خدماتی با هر تعداد و دستورات به تصویب  اعضاء به انجام می رسد لذا در روز چهارشنبه مورخ  3 / 6 /1400 (سوم خرداد ماه 1400) راس ساعت 10 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد.لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:
  1. بررسی و اخذ تصمیم در خصوص تصویب بودجه مالی سال1400 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
  2. تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 98 و 99
  3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل(موسسه حسابرسی)
 
                                                                                                                                                                                                                               دعوت کننده : هیئت مدیره