اطلاعیه نحوه پذیرش وکالت نامه خرید و فروش در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دفاتر اسناد رسمی در راستای نقل و انتقال واحد های صنعتی مکلف به اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک های صنعتی استان فارس و شرکت خدماتی می باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، طبق ماده 10 قانون محوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان، گواهی مربوط به ‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند و از هرگونه وکالت نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که فاقد مجوز کتبی از شرکت شهرک ها استان و شرکت خدماتی می باشد، خوداری نمایند.