آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز نوبت دوم

نظر به اعمال ماده شش قانون  نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی و اختیارات ناشی از آن آگهی دعوت  مجمع عمومی  فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز سهامی خاص به شماره  ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 با رعایت قانون تجارت  و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی یا حقوقی و همچنین صاحبان صنایع طرف قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی استان فارس مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که درساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ  07/02/1401 در محل آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز ـ میدان دوم ـ ساختمان فناوری ـ سالن کنفرانس ـ کد پستی  7158194851 تشکیل می گردد. حضور به هم رسانید. لازم به ذکر است با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع دعمومی فوق العاده نوبت اول، جلسه مجمع  عمومی فوق العاده نوبت دوم برگزار می گردد.

دستور جلسه:

1-   تصویب اساسنامه جدید

2-   افزایش سرمایه

3-   تغییر در اساسنامه شرکت

4-   سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی فارس