دانلود آیین نامه ها + آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز


به اطلاع کلیه اعضاء و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)به علت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی (نوبت اول) با همان دستورات قبلی طبق بند 10 اساسنامه شرکت خدماتی در روز12/04/1403 (دوازدهم تیر ماه 1403) راس ساعت 10 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد.لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1-       انتخاب بازرس اصلی و علی البدل (موسسه حسابرسی) سال 1403

2-       انتخاب روزنامه کثیر الانتشار سال 1403

3-       بررسی و تصویب نهایی آیین نامه مالی ، اداری  و استخدامی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

4-       بررسی و تصویب آیین نامه قوانین و ضوابط راهبری شهرک صنعتی بزرگ شیراز  شامل: تبلیغات و شیوه نامه نصب تابلو، ضوابط فعالیت مستاجرین، شیوه نظارت و کنترل مبادی ورودی و خروجی های شهرک، ضوابط حضور  اعضا و مالکین مستقر در شهرک صنعتی در مجامع عمومی شرکت خدماتی و شیوه اخذ آرا در تصمیم گیری های مختلف و انتخاب هیئت مدیره، شیوه نامه برخورد با متصرفین مشاعات و  ایجاد سد معبر، شیوه برخورد با متخلفین انشعابات غیر مجاز و دیوارنویسی در محیط شهرک

  دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دانلود آیین نامه مالی ، اداری  و استخدامی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دانلود آیین نامه تبلیغات و شیوه نامه نصب تابلو

دانلود آیین نامه قوانین و ضوابط راهبری شهرک صنعتی بزرگ شیراز 

ا