آگهی مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی سال 1403 شهرک صنعتی بزرگ شیراز

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره 85 عدد تابلو تبلیغاتی متعلق به خود با شرایط مندرج در اسناد مزایده به کلیه فعالین اقتصادی، شرکت ها، کانون تبلیغاتی دارای مجوز رسمی و افراد واجد شرایط  واگذر نماید که دارای :

-         اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

-         مجاز به فعالیت بر اساس پروانه تاسیس

-         گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و ثبت نام در نظام مالیات  بر ارزش افزوده (به جزء اشخاص بند ج)

تعداد 22 عدد پایه تبلیغاتی 50/2 *80/1 (پشت و رو)واقع در جاده دسترس شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تعداد 13 عدد پایه تبلیغاتی 50/2 *80/1 واقع در ورودی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تعداد 8 عدد پایه تبلیغاتی 5*3 در ورودی   شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تعداد 8 عدد پایه تبلیغاتی 5*3 واقع در خروجی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تعداد 2 عدد تابلو 8*4 (پشت و رو) در ورودی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تعداد 8 عدد پایه تبلیغاتی  50/2 *80/1 واقع در خروجی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

سپرده شرکت در مزایده به ازاء پیشنهاد برای هر پایه تابلو 5 درصد قیمت پایه تابلو(بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده، واریز نقدی به حساب  مزایده گذار)

زمان تحویل مدارک: از دوشنبه 12 تیرماه 1403 از ساعت 8 صبح الی 15

آخرین مهلت تسلیم مدارک: روز 19 تیرماه 1403 ساعت 16

تاریخ برگزاری مزایده 20 تیرماه 1403 ساعت 10 صبح

82-07137742280            09177903792

آدرس: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، حدفاصل میدان کارگر و صنعت ، دفتر مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

                                               حسین کشتکار دبیر برگزاری مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز